50cm角タイルカーペットの必要枚数は?

たたみ1畳

たたみ3畳

たたみ4畳半

たたみ6畳

たたみ8畳