SLK   R170 1997年2月〜2004年9月  
       
     SLK   R171 2004年9月〜2011年7月  
       
     SLK   R172 2011年7月〜